VOORWAARDEN

 Artikel 1. Toepasselijkheid 

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OHMYFABRIQ.COM zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze voorwaarden worden op schriftelijk verzoek kosteloos toegezonden.


1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat je de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.


1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. OHMYFABRIQ.COM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden. Check deze Voorwaarden daarom regelmatig.


1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van OHMYFABRIQ.COM worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door OHMYFABRIQ.COM ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


1.5 De website OHMYFABRIQ.COM wordt geëxploiteerd door Hunter Media.


 

 Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten 

2.1 Alle aanbiedingen van OHMYFABRIQ.COM zijn vrijblijvend. OHMYFABRIQ.COM behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is (zie ook artikel 3.4).


2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door OHMYFABRIQ.COM. OHMYFABRIQ.COM is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling wordt geaccepteerd, deelt OHMYFABRIQ.COM dit via een orderbevestiging per mail na ontvangst van de bestelling mee.


2.3 Alle opgaven door OHMYFABRIQ.COM van getallen, maten, gewichten, kleuren en of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan, maar OHMYFABRIQ.COM kan er niet voor instaan dat zich geen afwijkingen zullen voordoen. Het getoonde Materiaal op de website van OHMYFABRIQ.COM of op een andere wijze getoonde of verstrekte materiaal, inclusief fotoâ??s, monsters, tekeningen of modellen, zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten. Wanneer wordt aangetoond dat de afgeleverde producten zodanig afwijken van de getoonde opgaven van OHMYFABRIQ.COM dat je niet meer in redelijkheid tot afname verplicht kan worden, heb je het recht om de overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.


2.4 Je dient minimaal 18 jaar te zijn om een bestelling bij OHMYFABRIQ.COM te plaatsen


 

 Artikel 3. Prijzen / betalingen 

3.1 De prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn vermeld in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, deze staan overzichtelijk vermeld bij de verzendmogelijkheden en worden gespecificeerd in het besteloverzicht voordat betaling plaatsvindt.


3.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan je bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld.


3.3 OHMYFABRIQ.COM heeft het betalingsverkeer uitbesteed aan derden zoals Docdata. OHMYFABRIQ.COM kan niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten, anders dan op grond van onverschuldigde betaling of ongerechtvaardigde verrijking, in de uitvoering van de betaalopdracht.


3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen te bestelling en de uitvoering daarvan, ben je gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.


 


 Artikel 4. Levering / reclames / aansprakelijkheid 

4.1 OHMYFABRIQ.COM streeft er naar om de bestelde artikelen, na acceptatie van je bestelling, binnen het door OHMYFABRIQ.COM opgegeven aantal werkdagen, via DHL te bezorgen. De levertijd geldt echter als indicatie en niet als zogeheten fatale termijn. Aan de genoemde levertijd kunnen geen rechten worden ontleend.


4.2 OHMYFABRIQ.COM maakt gebruik van de bezorgservice van PostNL om de bestelde artikelen binnen de gewenste termijn op de juiste plaats van bestemming te krijgen. DHL garandeert dat 95% van haar bestellingen op tijd wordt bezorgd, mits deze op tijd voor bezorging worden aangeboden. OHMYFABRIQ.COM garandeert dat de bestellingen op tijd bij DHL worden aangeboden.


4.3 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht je bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat je de overeenkomst in stand laat. Je bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren danwel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.


4.4 Je hebt de verplichting om bij ontvangst te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dien je OHMYFABRIQ.COM daarvan zo spoedig na de aflevering, althans nadat de constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.


4.5 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft OHMYFABRIQ.COM de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten danwel de factuurwaarde daarvan te restitueren.


 


 Artikel 5. Intellectuele en  industriële eigendomsrechten 

5.1 Je dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door OHMYFABRIQ.COM geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.


5.2 OHMYFABRIQ.COM garandeert niet dat de aan je geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.


5.3 Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, zonder schriftelijke toestemming van OHMYFABRIQ.COM


5.4 Indien jezelf een eigen geboortekaartje ontwerpt, berusten de auteursrechten daarop bij jou en geef je OHMYFABRIQ.COM het recht om dit ontwerp als voorbeeld te tonen op OHMYFABRIQ.COM, echter OHMYFABRIQ.COM is niet aansprakelijk indien andere gebruikers van OHMYFABRIQ.COM deze ontwerpen overnemen. Bovendien vrijwaar je OHMYFABRIQ.COM voor aanspraken van derden indien blijkt dat jij met je eigen ontwerp inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden.


 


Artikel 6. Bestellingen / communicatie 

6.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en OHMYFABRIQ.COM, danwel tussen OHMYFABRIQ.COM en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen jou en OHMYFABRIQ.COM, is OHMYFABRIQ.COM niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van OHMYFABRIQ.COM.


 

 Artikel 7. Overmacht 

7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft OHMYFABRIQ.COM in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van jou bestelling op te schorten, danwel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door jou dit schriftelijk of per email mede te delen en zulks zonder dat OHMYFABRIQ.COM gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan OHMYFABRIQ.COM kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 Artikel 8. Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens 

8.1 Hunter Media is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe overeenkomsten inzake OHMYFABRIQ.COM met als doel om i) uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen jou en OHMYFABRIQ.COM en ii) om een administratie bij te houden.


8.2 Hunter Media respecteert jouw privacy. Hunter Media heeft daartoe de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag.


8.3 Jij erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van jouw persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en je gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van Hunter Media.


 


 Artikel 9. Diversen 

9.1 Indien je aan OHMYFABRIQ.COM schriftelijk opgave doet van een adres, is OHMYFABRIQ.COM gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij je de aan OHMYFABRIQ.COM schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan jouw bestellingen dienen te worden verzonden.


9.2 Indien je op OHMYFABRIQ.COM een account hebt aangemaakt ontvang je periodiek een email met de laatste nieuws en aanbiedingen. Stel je hier geen prijs op, dan kun je dit aangeven bij je persoonlijke gegevens.


9.3 Wanneer door OHMYFABRIQ.COM gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Je kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat OHMYFABRIQ.COM deze Voorwaarden soepel toepast.


9.4 Indien �©�©n of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met OHMYFABRIQ.COM in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door OHMYFABRIQ.COM vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.


9.5 Je dient eventuele klachten zo snel mogelijk na het ontstaan te melden aan Hunter Media.


9.5 OHMYFABRIQ.COM is bevoegd om bij de uitvoering van jouw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


9.6 De zichttermijnen voor koop op afstand zoals vermeld in artikel 7:46d lid 1-3 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing, daar het om een op maat gemaakt specifiek product gaat.


 

 Artikel 10. Toepasselijk recht / bevoegd rechter 

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.